Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Onderwijs en de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Daarnaast ben ik  vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen.

In de commissie Onderwijs ligt mijn focus op preventie en een sneller optreden tegen spijbelgedrag, en op armoede in het onderwijs. Ik besteed ook nog aandacht aan het M-decreet, personen met een beperking, en het actieplan “werk in de zorgsector”.

Binnen de commissie Buitenlands Beleid leg ik me toe op het domein ontwikkelingssamenwerking. Ik ben voornamelijk bezig met Zuidwerking, maar ook Noordwerking interesseert me. Ook thema’s zoals onderwijs in ontwikkelingssamenwerking en conflictmineralen volg ik op.

In de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tracht ik de trends in de zorgsector in het oog te houden. Vanuit mijn achtergrond als sociaal verpleegkundige en als schepen Sociale Zaken in Beveren, heb ik een bijzondere belangstelling voor verpleegkunde en gehandicaptenzorg. In deze commissie volg ik voornamelijk de thema's kinderopvang, kinderbijslag, lokaal sociaal beleid en eerstelijnszorg op.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer, waar ik zetelde in de commissies Buitenlandse Betrekkingen, Volksgezondheid en Naturalisaties.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke updates.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in de commissie Onderwijs, schrijf je dan in op de Onderwijsbrief van de N-VA.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

van Danielle Godderis-T'Jonck, Elke Sleurs, Peter Persyn, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys en Tine van der Vloet
1638 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Rohingya

van Ingeborg De Meulemeester, Güler Turan, Herman De Croo, Wouter Vanbesien en Ward Kennes
1571 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming en waardig werk in het Vlaams internationaal beleid

van Cindy Franssen, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Sabine de Bethune en Marc Hendrickx
1182 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Hoger onderwijs - Studenten met een beperking (2)

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
409 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
2313 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de terugtrekking van de Verenigde Staten uit de VN-Mensenrechtenraad

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Geert Bourgeois
2293 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, wat het instellen van extra onverenigbaarheden voor burgemeesters en schepenen betreft

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Sofie Joosen
1361 (2017-2018) nr. 2

Vraag om uitleg over de organisatie van de World Choir Games

van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts
2227 (2017-2018)

Verslag over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
19 (2017-2018) nr. 5-J
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2