Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ingeborg De Meulemeester op 10 juli 2016, over deze onderwerpen: M. - Decreet, Onderwijs

Onder de prewaarborgregeling werden 180 vte-leerkrachten (voltijdsequivalent) vanuit het buitengewoon basisonderwijs ingezet in het gewoon basisonderwijs om ondersteuning te bieden bij het begeleiden van leerkrachten. Dit werd reeds vanaf het schooljaar 2015-2016 ingevoerd. Uit de telling van 1 …

Door Ingeborg De Meulemeester op 8 juli 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Onderwijs

Uit het rapport van het college van regeringscommissarissen met betrekking tot de factuur voor forfaitaire en extra studiekosten in het hoger onderwijs, blijkt dat hogeronderwijsinstellingen op zeer uiteenlopende wijze informatie geven over het kostenplaatje van de studies. Ook de mate waarin ze dit …

Door Ingeborg De Meulemeester op 6 juli 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 6 juli werd in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet ‘houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007, inzake ontwikkelingssamenwerking, wat onderwijs als transversaal thema betreft’ unaniem goedgekeurd. Dit voorstel van decreet heeft tot doel …

Door Ingeborg De Meulemeester op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Onderwijs

Het toelatingsexamen arts en tandarts 2016 vindt plaats op twee momenten: dinsdag 5 juli 2016 en dinsdag 30 augustus 2016. Het aantal kandidaten voor het eerste examenmoment in juli 2016 is lichtjes gestegen (met 2 procent) in vergelijking met vorig jaar. De sterke groei die we gekend hebben de …

Door Ingeborg De Meulemeester op 29 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

Voor jongeren die niet in staat zijn om onderwijs te volgen, kan de onderwijsinspectie beslissen om een leerling tijdelijk of permanent vrij te stellen van de leerplicht. Het aantal leerlingen dat een vrijstelling krijgt is beperkt en relatief stabiel over de jaren heen. In het schooljaar 2014-2015 …

Door Ingeborg De Meulemeester op 16 juni 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs, Personen met een beperking, Welzijn

In Vlaanderen geldt voor alle kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar de leerplicht. Op vlak van onderwijskansen doet Vlaanderen het zeer goed. Toch zijn er elk schooljaar zo’n 500 kinderen en jongeren die een vrijstelling van de leerplicht krijgen omdat zij ‘in de onmogelijkheid verkeren om …